Vastutus

Cornet Group OÜ kohustused:

  • Cornet Group OÜ kohustub korraldama kliendile tellitud reisi vastavalt kokkulepitud programmile ning tingimustele. Siduvaks peame ka suulist kokkulepet. Cornet Group OÜ ja kliendi vahel loetakse sõlmituks leping hetkel, kui klient sooritab rahalise sissemakse reisi eest Cornet Group OÜ pangaarvele, kassasse või esindaja kätte, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Cornet Group OÜ eeldab, et kõik lepingulised kliendid on tutvunud käesolevate tingimustega.
  • Cornet Group OÜ on kohustatud oma võimaluste piires abistama klienti, kes haigestub või kellega juhtub õnnetus reisi toimumise ajal.
  • Kui reis ebaõnnestub Cornet Group OÜ süül, korvame kliendile tekitatud otsese kahju. Selleks peab klient kirjalikult esitama oma kaebuse hiljemalt 2 nädala jooksul, peale reisi tagasipöördumist. Kahjuks pole Cornet Group OÜ võimalik menetleda suulise kaebusi. Kirjalikule kaebusele peab klient lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Cornet Group OÜ käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jne.) ei kuulu kompenseerimisele ei Cornet Group OÜ ega ühegi muu firma poolt. Ebaõnnestumiseks ei loeta reisi kui terviku mõttes ebaolulisi kõrvalekaldumisi reisiprogrammist ning kõrvalekaldumisi programmist, mis on tingitud kliendi tegevusest või tegevusetusest.

Cornet Group OÜ õigused:

  • Cornet Group OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja ajakavas, kui seda tingivad temast mitteolenevad põhjused, teavitades klienti sellest võimalikult ruttu.
  • Cornet Group OÜ jätab endale õiguse muuta reklaamis toodud hindu, kui muutuvad Cornet Group OÜ poolt ostetavate teenuste hinnad või muutuvad maksumäärad. Hinda ei saa muuta vähem kui 2 nädalat enne reisi algust.
  • Cornet Group OÜ on õigus nõuda kliendilt sisse kahjud, mida põhjustab kliendi tahtlik või hoolimatu tegevus. Võimalikku kahjunõuet saab esitada kirjalikult 2 nädala jooksul peale reisi lõppu. Kahjutasu ei saa nõuda moraalse kahju, närvikulu jm. kviteerimata kulude eest.
  • Cornet Group OÜ jätab omale õiguse peatada lepingu omapoolne täitmine, kui kogu reisi maksumus ei ole tasutud kokkulepitud tähtaegadeks. Tekkinud tagajärgede eest Cornet Group OÜ ei vastuta.
  • Kogu reisi maksumus peab olema tasutud hiljemalt reisi alguseks.
  • Cornet Group OÜ ei vastuta kahju eest, mis tekib loodusõnnetuste, poliitiliste vahejuhtumite, streikide jt. "force majeure" juhtumite tõttu.